Số Đã Chi Trả
Tổng số
172334
Người có công
37839
Bảo trợ xã hội
53087
Hộ nghèo
23871
Hộ cận nghèo
57537
LĐ tạm hoãn HĐLĐ
0
LĐ chấm dứt HĐLĐ
0
LĐ không có HĐLĐ
0
Hộ kinh doanh
0
Kinh phí
197.464.500.000VNĐ
Tổng Số Được Duyệt
Tổng số
174765
Người có công
38039
Bảo trợ xã hội
53454
Hộ nghèo
24126
Hộ cận nghèo
57985
LĐ tạm hoãn HĐLĐ
0
LĐ chấm dứt HĐLĐ
0
LĐ không có HĐLĐ
520
Hộ kinh doanh
641
Kinh phí
199.985.200.000VNĐ
Huyện, thị xã, thành phố Tổng số người Người có công Bảo trợ xã hội Hộ nghèo Hộ cận nghèo LĐ tạm hoãn HĐLĐ LĐ chấm dứt HĐLĐ LĐ không có HĐLĐ Hộ kinh doanh Kinh phí đã chi trả (VNĐ)
Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả Được duyệt Đã chi trả
Thành phố Hà Tĩnh 8525 8248 2799 2798 2347 2347 951 951 2152 2152 0 0 0 0 275 0 1 0 10.044.750.000
Thị xã Hồng Lĩnh 4608 4400 1538 1534 1097 1091 693 630 1206 1145 0 0 0 0 74 0 0 0 5.268.750.000
Huyện Hương Sơn 15431 15369 3311 3296 4657 4625 1777 1770 5686 5678 0 0 0 0 0 0 0 0 17.467.500.000
Huyện Đức Thọ 18220 18107 5100 5091 5613 5546 1991 1982 5508 5488 0 0 0 0 8 0 0 0 21.558.000.000
Huyện Vũ Quang 5016 4974 1148 1148 1790 1788 512 511 1527 1527 0 0 0 0 0 0 39 0 5.932.500.000
Huyện Nghi Xuân 13230 12716 3167 3166 3471 3467 1398 1398 4685 4685 0 0 0 0 159 0 350 0 14.511.750.000
Huyện Can Lộc 19959 19697 3906 3850 5219 5134 3097 3069 7729 7644 0 0 0 0 0 0 8 0 21.510.750.000
Huyện Hương Khê 17436 17231 2912 2856 5560 5500 3269 3232 5695 5643 0 0 0 0 0 0 0 0 19.197.000.000
Huyện Thạch Hà 17864 17700 3466 3459 5751 5749 2298 2253 6349 6239 0 0 0 0 0 0 0 0 20.183.250.000
Huyện Cẩm Xuyên 19034 18907 4880 4856 6371 6312 2180 2169 5603 5570 0 0 0 0 0 0 0 0 22.557.750.000
Huyện Kỳ Anh 14563 14421 2586 2568 4151 4128 2588 2550 5231 5175 0 0 0 0 4 0 3 0 15.844.500.000
Huyện Lộc Hà 11780 11503 1661 1660 4837 4815 1643 1640 3399 3388 0 0 0 0 0 0 240 0 13.483.500.000
Thị xã Kỳ Anh 9099 9061 1565 1557 2590 2585 1729 1716 3215 3203 0 0 0 0 0 0 0 0 9.904.500.000